Bijdrage van de ChristenUnie/SGP Delfland voor de VV van het Hoogheemraadschap van Delfland van 13 februari 2020

20200217 Rivierkreeft.jpgmaandag 17 februari 2020 19:26

Gevolgen zeespiegelstijging (initiatief voorstel)
Onlangs is door de heer Rutger Bregman het boekje met de titel “Als het water komt” uitgegeven. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie aangedrongen om scenario’s uit te werken opdat wij gesteld staan om ons te beschermen tegen de toekomstige zeepiegelstijging. Wij pleiten voor een gezamenlijke verkenning met de kustwaterschappen en Rijkswaterstaat in samenspraak met de Deltacommissaris! Alertheid is geboden.

Gemeenschappelijke regeling Aquon (bemonstering waterkwaliteit)
Het voorstel heeft teveel onzekerheden in zich om een nieuw laboratorium te bouwen. Aan de portefeuillehouder opgedragen om de belangen van de medewerkers te bewaken en tijdig nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Vervanging duiker zijwater Lookwatering
Op aandringen van onze fractie is voor de toekomst zeker gesteld dat bij volgende plannen bij  de nieuwbouw gemalen ook de aan en afvoer van het naar het gemaal wordt meegenomen (integrale benadering). De noodzakelijke vervanging van de duiker in het afwateringskanaal wordt nu pas na 5 jaar gerealiseerd. Hiermee is een onnodig risico genomen.

Beleidsnota Exoten
Een stringentere aanpak voor de bestrijding van de Amerikaanse Rivierkreeft is vereist. De wijze van bestrijding per regio baseren op een ecologisch oordeel van de leefomgeving. Wij pleiten voor het uitvoeren van een pilot om de effectiviteit van het bestrijding van de kreeften vast te stellen en daar niet te lang mee te wachten. Onherstelbare schade van het eco-systeem  moet worden voorkomen.

Afbeelding: Hoogheemraadschap Delfland

« Terug