Programma

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbeheer

De ChristenUnie/SGP Delfland maakt zich sterk voor tien speerpunten:

 1. Een waterschap dat beschermt tegen water, en daarbij gaat zij verantwoord om met oude en nieuwe waterkeringen.
  De ChristenUnie/SGP Delfland vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met natuurlijke processen en er meer gewerkt kan worden met de natuur. Door te werken met een natuurlijk evenwicht zijn op de langere termijn minder dure ingrepen nodig. Ook doen zich nieuwe kansen voor, doordat er bijvoorbeeld een nieuw recreatiegebied of natuurgebied kan ontstaan.

 2. Een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor iedereen. Wanneer ondernemers specifieke wensen hebben en/of innovatieve ideeën, dan wordt dit actief door het waterschap ondersteund.
  We vinden dat het waterschap een open houding ten opzichte van de initiatieven van burgers en bedrijven moet hebben. Kennis bundelen en ervaringen uitwisselen kunnen nieuwe oplossingen tot gevolg hebben.

 3. Een waterschap dat water verbetert in ieders leefomgeving.
  Bij het waterbeheer in de stad rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen. We staan voor een duurzame omgang met water in de steden en dorpen. Hierdoor wordt wateroverlast en droogte voorkomen. De aanwezigheid van water maakt woonwijken mooier en verhoogt de kwaliteit van een wijk.

 4. Een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water.
  Water dat ecologisch gezond is heeft een zelfreinigende werking. De ChristenUnie/SGP Delfland wil een waterschap dat zorgt voor een natuurlijke inrichting van het watersysteem. Bij het onderhoud van de watergangen moet het waterschap ook oog hebben voor het planten en dierenleven.

 5. Een waterschap dat water en recreëren samenbrengt. Dat betekent ruimte voor recreatievaart en andere bij het gebied passende recreatie, zoals bijvoorbeeld strandrecreatie
  Het water is belangrijk voor de recreatie. We mogen genieten van het water en de natuur. Het waterschap moet rekening houden met recreatief gebruik van water. Denk hierbij aan zwemmen, schaatsen, varen of vissen.

 6. Een burger- en klantgericht waterschap, dat goed op de hoogte is van de veranderende wensen van burgers en bedrijven, in het bijzonder de glastuinbouw
  De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat de waterschappen samen met de gemeenten één gezamenlijk waterloket aanbieden waar inwoners en bedrijven met al hun watervragen terecht kunnen. Het waterschap moet de inspraak van belanghebbenden op de voorgenomen plannen van het waterschap serieus nemen. Alle relevante informatie van het waterschap moet voor inwoners en bedrijven beschikbaar zijn, en eenvoudig te vinden via internet.

 7. Een toekomstgericht waterschap.
  De ChristenUnie/SGP Delfland wil niet dat problemen terecht komen bij volgende generaties. Het waterschap moet daarom duurzaam werken en verantwoord omgaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk uitgangspunt voor de eigen en de uitbestede werkzaamheden.

 8. Een waterschap met transparant beleid, dat een betrouwbare partner is voor burgers, bedrijven en de lokale, regionale en landelijke overheid.
  De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat het waterschap in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen wordt betrokken. De ruimtelijke keuzes die door provincies en gemeenten worden gemaakt zijn soms niet te verenigen met een doelmatig waterbeheer. Het intensiveren van de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten voor een optimaal waterbeheer.

 9. Een waterschap dat nationaal en internationaal kennis deelt over water, maar ook regionaal.
  Dat kan door aanwezig te zijn bij de vaste plaatselijke festiviteiten en het organiseren van een jaarlijkse waterdag.De ChristenUnie/SGP Delfland ziet graag dat waterschappen kennis uitwisselen met boeren, landbouworganisaties, natuurbeheerders, hengelsportfederaties, gemeenten, burgers en het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het gebied van water, milieu, ecologie, handhaving en vergunningverlening. Nederlandse waterkennis is een sterk exportproduct.

 10. Een waterschap dat sober en doelmatig omgaat met uw geld, en de kosten kan verantwoorden.
  Het benutten van subsidies voor projecten van het waterschap en gaat voor duurzaam financieel beleid.

 

Watertemperament!

Pieter-Jan Hofman van de ChristenUnie/SGP is kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen op woensdag 18 maart 2015 voor het hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap zal zich meer als omgevingschap moeten opstellen. Thans is de aandacht sterk geconcentreerd op waterstaatkundige verzorging van ons land. Het hoogheemraadschap zal een meer centrale sturingsfunctie moeten vervullen in het omgevingsbeleid: het watersysteem is immers de drager van het landschap. Behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie intensiever bij de afweging van beslissingen betrekken.

Recreatievaart

Zoveel mogelijk bevorderen van de recreatievaart (gemotoriseerd en kanovaart) door dit belang mee te nemen met de uitoefening van het waterbeheer. Het waterschap coördineert maatregelen om de recreatievaart in goede banen te leiden. Hierbij val te denken aan handhaving van doorvaarthoogten van bruggen, aanleg van steigers om af te meren, kanoverdraagplaatsen en herstel van schutmogelijkheden (denk hierbij aan het project van de Monstersche Sluis in Maassluis). Beperken van vaarhoogten als gevolg van vervanging van bruggen is uit de boze. Bij de vervanging van de spoorbrug in Rijswijk zal een hoogte van 1.80 m boven boezempeil moeten worden aangehouden. CU/SGP zal zich hiervoor inzetten.

Strandrecreatie

In het kader van het beheer van de duinregel dient Delfland zich actief op te stellen om de belangen van de diverse groepen van recreanten te coördineren, hierbij kan worden gedacht aan het aanwijzen van vaste plekken voor kite-surfers, catamarangs, vissers, strandpaviljoens, en strandhuisjes. Delfland kan voor dit doel een platform (strandschap) instellen dat periodiek bijeenkomt om vóór en tijdens het strandseizoen het gebruik van het strand in goede banen te leiden. In dit kader zal ook de veiligheid aan bod moeten komen, overleg met de reddingsbrigades is onontbeerlijk. Ook kustgemeenten zullen hierbij moeten worden betrokken. Naast het gebruik van het strand zal ook moeten worden bezien op welke wijze de duinen meer toegankelijk kunnen worden gemaakt voor wandelaars en paardrijders: hierbij valt te denken aan het aanwijzen van zones. Ook de nog aanwezige bunkers van de Atlantic Wall tussen Hoek van Holland en Kijkduin dienen ook voor het publiek toegankelijk worden gemaakt.

Educatie

Het onderwijs moet in brede zin betrokken worden bij het werk van het waterschap. Dit geldt ook voor de inwoners van Delfland. Delfland kan dit stimuleren door bijvoorbeeld vaste terugkerende manifestaties aan te grijpen: monumentendag, molendag, en de havendagen, de dag van de dijk. Hierbij kunnen inwoners worden gestimuleerd om ook als vrijwilligers het waterwerk te stimuleren.